Jak u nás plyne den

Nejzákladnějším prostředkem pro rozvoj předškolních dětí je hra. Z této zásady vycházíme a snažíme se jí podřídit také denní režim ve školce. Řízenou činnost – tedy dobu určenou pro předávání vědomostí a získávání dovedností – se snažíme přirozeně integrovat do volné hry, kterou si děti volí podle své libosti. Po příchodu do školky má tudíž dítě na výběr z mnoha možností – může si vybrat jakoukoli hračku, může si jít kreslit, případně tvořit něco složitějšího za dopomoci paní učitelky, může si prohlížet knihy… Učitelka ho nechá volit podle jeho vlastního zájmu, ale citlivě a nenápadně se snaží jeho hru rozvíjet, z volné hry se tak rázem stává řízená činnost směřující ke konkrétnímu cíli.

Děti při volné hře
Děti při volné hře

Centrálním místem pro řízenou činnost je ale komunitní ranní kruh v 8:30. Tady se s dětmi přivítáme, pojmenujeme si den, povíme si o počasí a zaměříme se na vzdělávací cíl stanovený v ŠVP.

Ranní kruh
Ranní kruh

Po ranním kruhu se děti mohou věnovat výtvarné činnosti, nevěnovali-li se jí už ráno po příchodu do školky. Je prostor k tanci, společné hře, zpěvu, cvičení. Nabídka je velmi pestrá a děti mají z čeho vybírat. Nejběžnější činností je právě výtvarné tvoření či pohybové aktivity.

Výtvarné tvoření

Tancování s padákem

Tancování s padákem

Ve čtvrt na deset nás čeká svačinka a po ní venkovní pobyt. Pokud je hezky, pospícháme na zahradu, pokud nám počasí moc nepřeje, vydáme se na procházku do okolí. Děti poznávají prostředí, v němž žijí, učí se dodržovat pravidla pro chůzi v ulicích a získávají nové zkušenosti, o nichž si po procházce povídáme.

Procházka do přírody či v ulicích

Procházka v ulicích Po procházce se vracíme na oběd a pak už jdou některé děti domů, jiné se připraví na odpočívání. Po odpolední svačince následuje volná hra spojená s řízenou činností stejně jako ráno po příchodu do školky. Děti se rozchází domů mezi 16. a 17. hodinou. Prosba sponzorům Snažíme se dětem i rodičům nabízet to nejlepší, co dokážeme. Naše školka není místem pro hlídání dětí, ale místem, kde jsou děti rozvíjeny a vzdělávány podle norem a zásad RVP PV. Zápis naší školy do Rejstříku škol a školských zařízení garantuje vysokou úroveň podmínek ke vzdělávání, neboť jsme vázáni všemi normami, jako státní mateřské školy. Zároveň se ale snažíme nabízet to nejlepší, co na rozdíl od státních škol mohou nabízet jen školy soukromé – nízký počet dětí ve třídě, individuální přístup, respektování osobnostní odlišnosti každého dítěte, rodinnou atmosféru, užší spolupráci školy s rodiči. Je pro nás zásadní, aby naše škola byla dostupná všem dětem, které ji potřebují. Abychom ale tomuto svému závazku mohli dostát a udrželi jsme cenu školného na jeho současné výši, potřebujeme pomoc sponzorů. I přes podporu dotací ze státního rozpočtu nemůže Mateřská škola Světluška bez další finanční podpory fungovat.

Za všechny dary, i ty sebemenší, děkujeme!